BeautyLider na Facebooku
BeautyLider Instagram

Regulamin

kontakt z nami

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ BEAUTY LIDER

§1

Organizatorem kursów i szkoleń jest jednostka szkoleniowa Beauty Lider Centrum Szkoleń Kosmetycznych, Podologicznych i Medycyny Estetycznej Ioannis Gkenas z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 84/86, 02-018 Warszawa, NIP 1231274181, REGON 146427337 (zwana dalej: „Beauty Lider”).

§2

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) ma zastosowanie do wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez Beauty Lider (zwanych dalej „Szkoleniami”), bez względu na sposób zawarcia umowy pomiędzy Beauty Lider a Uczestnikiem Szkolenia.

§3

Beauty Lider zajmuje się organizacją Szkoleń, których zakres i terminy są szczegółowo opisane na stronie internetowej www.beautylider.com.pl Decydując się na uczestnictwo w danym Szkoleniu, Uczestnik akceptuje jego program, zakres i pozostałe warunki.

§4

Każdy Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Decydując się na uczestnictwo w Szkoleniu, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

§5

Każdy Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Uczestnik Szkolenia nie ma prawa wygłaszać obraźliwych uwag lub dopuszczać się jakichkolwiek zachowań naruszających dobra osobiste trenerów, modeli oraz pozostałych Uczestników Szkolenia.

§6

Zapisanie się na Szkolenie jest połączone z obowiązkiem zapłaty zadatku w wysokości 20% wartości Szkolenia, stanowiącego opłatę rezerwacyjną za miejsce na Szkoleniu. Pozostała część ceny Szkolenia musi zostać uregulowana najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia – gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Beauty Lider. Zadatek powinien być wpłacony w terminie 48 godzin od czasu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zapisu Uczestnika na Szkolenie pod rygorem utraty rezerwacji. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia przez Uczestnika z przyczyn niezależnych od Beauty Lider, zadatek zostanie zatrzymany przez Beauty Lider, a Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o jego zwrot. Powyższe postanowienia odnoszące się do zadatku nie dotyczą zapisów na Szkolenia, na które wymagana jest płatność z góry całej kwoty należnej za Szkolenie.

§7

Uczestnicy Szkoleń oraz modele nie mają prawa nagrywać, reprodukować, utrwalać, ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie materiałów otrzymanych w ramach Szkoleń. Wszelkie materiały udostępniane na Szkoleniach są objęte prawem autorskim, stanowią własność Beauty Lider, są przekazywane wyłącznie do użytku prywatnego Uczestników Szkolenia i nie mogą być przez nich udostępniane osobom trzecim. Osoby niestosujące się do powyższych zakazów będą zobowiązane do naprawienia wynikłej stąd szkody wyrządzonej Beauty Lider.

§8

Beauty Lider ma prawo do produkcji i reprodukcji, a także rozpowszechniania materiałów wideo, audio i zdjęć, a także innych publikacji związanych z przebiegiem Szkolenia.

§9

Za uprzednią zgodą Uczestnika Szkolenia oraz modela, na którym wykonywany jest zabieg,  Beauty Lider ma prawo nieodpłatnego utrwalenia wizerunku i głosu Uczestnika oraz modela, a także nagrywania filmów wideo wraz z późniejszą publikacją materiałów na stronie internetowej www.beautylider.com.pl W takiej sytuacji Uczestnik ani model nie będą kierować w stosunku do Beauty Lider żadnych roszczeń związanych z realizacją powyższych działań.

§10

Beauty Lider ma prawo wykorzystywać materiały, o których mowa w par. 9 powyżej, w celach promocyjnych, marketingowych oraz wizerunkowych, w tym także do przygotowania Szkoleń. Materiały te pozostają wyłączną własnością Beauty Lider, a osoby, które będą korzystać z ww. materiałów bez zgody Beauty Lider, będą podlegać odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa.

§11

Uczestnik Szkolenia otrzymuje wiedzę na temat programu i zakresu danego Szkoleniu poprzez zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej www.beautylider.com.pl  Beauty Lider nie gwarantuje osiągnięcia przez Uczestników określonych rezultatów ani zdobycia określonych umiejętności  wskutek ukończenia Szkolenia. Uczestnik Szkolenia jest wyłącznie odpowiedzialny za to, w jaki sposób wykorzysta wiedzę przekazaną w czasie Szkolenia i jakie umiejętności nabędzie korzystając ze wskazówek i instrukcji trenera. Beauty Lider zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w sposób merytoryczny gwarantując rzetelne przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przez wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową zgodnie z programem danego Szkolenia.

§12

Beauty Lider nie odpowiada za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystywanie logotypu, nazwy (firmy), treści publikacji lub produktów edukacyjnych i danych osobowych pracowników i trenerów Beauty Lider przez osoby trzecie do własnych celów. Nazwa (firma) Beauty Lider oraz znak słowno- graficzny, którym posługuje się Beauty Lider, są zastrzeżone i osoby trzecie nie mają się nimi prawa posługiwać bez uprzedniej zgody Beauty Lider.

§13

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że rabaty, zniżki, pakiety promocyjne itp. na Szkolenia  nie mogą być ze sobą łączone.

§14

Uczestnikiem Szkolenia może być jedynie osoba zdrowa, niepozostająca pod wpływem alkoholu ani narkotyków, bez przeciwwskazań (w szczególności medycznych) do uczestnictwa w Szkoleniu.

§15

Uczestnik Szkolenia, który ukończył 16 lat, ale nie ukończył 18 – go roku życia, musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub innego opiekuna prawnego na uczestnictwo w Szkoleniu.

§16

W przypadku gdy Uczestnik Szkolenia rażąco narusza postanowienia Regulaminu (np. nieodpowiednio się zachowuje mimo zwrócenia mu uwagi, przychodzi na zajęcia chory, pozostaje pod wpływem alkoholu lub narkotyków, używa wulgarnych słów itd.) Beauty Lider ma prawo wykluczyć taką osobę ze Szkolenia ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu wynagrodzenia, mając na względzie dobro pozostałych Uczestników Szkolenia oraz trenera.

§17

Po zapisaniu się na Szkolenie Uczestnik może zdecydować się na zmianę terminu udziału w Szkoleniu. Wpłacone wówczas środki mogą być wykorzystane na poczet Szkolenia w innym terminie, pod warunkiem że: prośba taka zostanie złożona na 7 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, na które Uczestnik  dokonał rezerwacji, będą wolne miejsca na dane Szkolenie w innym terminie i Uczestnik zapisze się na Szkolenia, które mają się odbyć nie później niż w terminie 12 miesięcy od wpłaty zadatku. W razie niespełnienia powyższych warunków  zadatek przepada. Z chwilą uzyskania potwierdzenia drogą elektroniczną przeniesienia zadatku na nowy termin, Beauty Lider wyznaczy nowy termin wpłaty pozostałej kwoty za Szkolenie, ale nie później niż 7 dni od ustalenia nowego terminu.

§18

Uczestnik Szkolenia może w każdej chwili zrezygnować ze Szkolenia bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenia w siedzibie Beauty Lider, pocztą elektroniczną albo listownie. Z chwilą zgłoszenia rezygnacji osoba taka bezpowrotnie traci status Uczestnika Szkolenia i nie przysługują jej żadne roszczenia w stosunku do Beauty Lider, a w szczególności roszczenie o zwrot wynagrodzenia za Szkolenie.

§19

Beauty Lider zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych nie będzie możliwe przeprowadzenie Szkolenia w danym terminie zgodnie z jego programem. W takiej sytuacji Uczestnik może skorzystać z takiego samego Szkolenia w innym terminie lub wykorzystać wpłacone środki na inne Szkolenie zaproponowane przez Beauty Lider.

§20

Beauty Lider zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć, w razie gdy z przyczyn od niego niezależnych (np. choroba lub wypadek trenera) nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć w danym dniu. W takiej sytuacji Beauty Lider wyznaczy Uczestnikom danego Szkolenia inny termin realizacji zajęć (z zachowaniem tej samej liczby godzin i programu Szkolenia), z zastrzeżeniem braku możliwości podziału danej grupy na różne terminy.

§21

Uczestnik Szkolenia, który chce otrzymać fakturę, jest zobowiązany do wydania takiej dyspozycji z chwilą zapisu na Szkolenie. Zapisując się na Szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§22

Uczestnik Szkolenia przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zabiegów, które mogą naruszać ciągłość tkanki skórnej, jak np. niektóre zabiegi kosmetyczne, makijaż permanentny, medycyna estetyczna, praca na modelach jest zależna od pozytywnej oceny trenera prowadzącego Szkolenie. Negatywna decyzja trenera co do możliwości pracy z danym modelem jest ostateczna i wyklucza wykonanie zabiegu na tym modelu. Uczestnik Szkolenia oświadcza, iż z tego tytułu nie będzie zgłaszać roszczeń w stosunku do Beauty Lider.

§23

Beauty Lider zapewnia modeli do Szkoleń we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy z własnej woli decydują się na niewykonanie zabiegów na modelach podczas Szkolenia, nie mogą wykonać tych zabiegów w innym terminie. Uczestnicy tacy nie otrzymają zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia, ani certyfikatu potwierdzającym nabyte umiejętności.

 

§24

Po ukończeniu Szkolenia z wynikiem pozytywnym i odbyciu zajęć praktycznych, obejmujących   pracę z modelami, Uczestnik Szkolenia otrzymuje stosowny certyfikat w dwóch językach: po polsku i po angielsku. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu końcowego. Decyzja o sposobie przeprowadzenia egzaminu należy do instruktora prowadzącego Szkolenie. Sprawdzanie wiedzy oraz umiejętności Uczestników odbywa się w formie pisemnej oraz praktycznej. W celu uniknięcia wątpliwości, Beauty Lider odmówi wydania certyfikatu, jeśli wynik egzaminu lub opinia trenera na temat umiejętności praktycznych Uczestnika będzie negatywna. Dopuszcza się możliwość ponownego, odpłatnego podejścia do egzaminu pisemnego oraz praktycznego po uzgodnieniu terminu z Beauty Lider.

§25

W trakcie wykonywania zabiegów dłużej niż założony w programie Szkolenia czas, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wydłużenia Szkolenia. Długość Szkolenia jest określona w momencie zapisania się na nie przez Uczestnika.

§26

W sprawach nieregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

 

Zacznij swoją karierę z Beauty Lider

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj swój kurs już teraz! Jeżeli masz pytanie dot. kursu lub szkolenia – zadzwoń lub napisz.

Rezerwacja kursu

© Beauty Lider 2019 - 2024. Szkolenia kosmetyczne i kursy kosmetyczne Warszawa

Projekt: © Inter Web / obsługa www: estinet.pl

Zadzwoń do nas

Informacja o kursach oraz zapisy

+48 882 033 000
+48 22 727 11 38

Dla modelek/modeli, zapisy na zabiegi

+48 791 324 718

Adres

ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
kontakt@beautylider.com.pl